Privacyverklaring van UFA

In deze privacyverklaring legt UFA, gevestigd te Nieuw-Vennep , uit welke persoonsgegevens UFA verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

UFA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website , haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan UFA worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor u als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. UFA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van UFA, of wanneer u anderszins contact heeft met UFA, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van UFA, legt UFA de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

UFA gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met UFA of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van UFA naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft.

U hebt de mogelijkheid om de website van UFA te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met UFA te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. UFA kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. UFA raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

UFA maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van UFA, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor UFA cookies gebruikt, kan gevonden worden op https://ultimatefootballacademy.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen met UFA door het sturen van een e-mail naar: info@ultimatefootballacademy.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop UFA omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: info@ultimatefootballacademy.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

UFA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.